Privatumo politika

Mūsų organizacijai svarbus Jūsų privatumas ir tam, kad galėtume geriau jį apsaugoti, šiuo pranešimu informuojame Jus apie informacijos apdorojimo būdus, apie tai, kaip Jūsų informacija surenkama ir kam ji naudojama bei kokias teises, susijusias su asmens duomenų rinkimu ir naudojimu, turite Jūs patys.
Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis interneto svetaine www.gerviulizdas.lt (toliau – Svetainė), lankantis mūsų socialinių tinklų paskyrose, stovyklų registracijos metu bei bet kokiu kitu būdu susisiekiant su mumis.


ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Europos Sąjungos bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų. Mes patvirtiname, kad www.gerviulizdas.lt svetainės lankytojų duomenys yra renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Mes taip pat taikome visos protingas technines ir administracines priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.
Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pavardė, vardas, pašto ar e. pašto adresas, gimimo data, telefono nr., buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius ir kt.
Atidžiai perskaitykite šį dokumentą, nes kiekvieną kartą lankydamiesi www.gerviulizdas.lt interneto svetainėje, sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, mes apgailestaudami prašome nesilankyti mūsų svetainėje ir nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

Šioje Privatumo politikoje nurodytų asmens duomenų valdytojas yra:
VšĮ „Draugiški šeimai“
Įm. k. 302307136
Buveinės adresas: Gerviniai 4, Rūdiškių seniūnija, Trakų rajonas

Svetainė: www.gerviulizdas.lt
El. Paštas: ekodaiktai@gmail.com
(toliau – Įstaiga).

KOKIUS DUOMENIS APIE JUS RENKAME?

Asmens duomenis, kuriais su mumis nusprendžiate pasidalinti:
— Registracijos į „Gervių lizdo“ stovyklas metu. interneto svetainėje renkami šie duomenys:
vardas ir pavardė; adresas,gimimo data, el. pašto adresas; telefono numeris, taip pat prašome jūsų pateikti informaciją apie savo fizinę ir psichikos sveikatą,ar kitus ypatingus poreikius, reikalingą dalyvauti stovykloje. Papildomi duomenys, be anksčiau minėtų, yra renkami iš stovyklos savanorių, prašant jų taip pat pateikti: gimimo datą, miestą, informaciją apie savo išsilavinimą ir kompetencijas.
Tokiu būdu Jūs duodate sutikimą mums rinkti ir tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis, tam, kad išsiųstumėme jums tolesnę informaciją apie esamas ir būsimas „Gervių lizdo“ stovyklas, savanorystę ir edukacijas.
— Užsisakant mūsų naujienlaiškį interneto svetainėje renkami šie duomenys:
vardas ir el. pašto adresas
—  Jei nuspręstumėte susisiekti su mumis (elektroniniu paštu, telefonu ar žinute socialiniuose tinkluose), mes užfiksuosime kreipimosi į mus faktą ir galime išsaugoti komunikacijos turinį kartu su jūsų kontaktiniais duomenimis ir mūsų atsakymais.
— Jei sudarome ir vykdome su Jumis sutartis. Sudarydami sutartį, renkame šiuos asmens duomenis: vardas ir pavardė; gimimo data; el. pašto adresas; telefono numeris, adresas; miestas. Šiuos jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus, kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai.
Kita mūsų renkama informacija
— Jei Jūs dalyvaujate mūsų oranizuojamose stovyklose ar kituose viešuose renginiuose, kurių metu vykstanti veikla yra fiksuojama fotografavimo ar filmavimo būdu, mes pasiliekame teisę šią medžiagą naudoti informaciniais ir sklaidos tikslais viešai pristatant įstaigos veiklas visuomenei.

KAIP MES NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Renkamus duomenis naudojame:
— sutarčių, sutikimų ir panašių dokumentų sudarymui, vykdymui, administravimui, keitimui;
— rinkodaros tikslais jūsų sutikimo pagrindu: siųsti jums el. laiškus su naujienomis, publikacijomis ir informacija apie renginius, pateikti pagal jūsų poreikius pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti jums aktualią informaciją;

Įsipareigojame neperduoti jūsų asmens duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims,
išskyrus šiuos atvejus:
—  jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
—  teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
—  mūsų paslaugų teikėjams (draudimo, buhalterinių, ir pan. paslaugų teikėjams).

KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. Ir nors
mes įsipareigojame dėti visas pastangas, kad apsaugotumėme jūsų asmens duomenis, negalime garantuoti mūsų platformoje perduodamų jūsų asmens duomenų absoliutaus saugumo. Perduodami bet kokią informaciją prisiimate ir su jos perdavimu susijusią riziką. Gavę jūsų asmens duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones tokių duomenų atžvilgiu.

Finansinių, apskaitos duomenų ir sutarčių saugojimo terminai yra reglamentuoti įstatymais ir laikomi 10 metų. Visi asmens duomenys, užfiksuoti juose, atitinkamai irgi saugomi 10 metų ir negali būti panaikinti, pakeisti ar atnaujinti.

KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS?
Jūs turite teisę teisės aktų nustatyta tvarka:

—  kreiptis į mus su prašymu suteikti informaciją, ar jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jeigu asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis (teisė susipažinti su asmens duomenimis);
—  kreiptis į mus su prašymu ištaisyti jūsų asmens duomenis – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs (teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis);
—  kreiptis į mus su prašymu ištrinti jūsų asmens duomenis – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai ir pan. (teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis);
—  kreiptis į mus su prašymu apriboti (sustabdyti) jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai, pvz. jūs prašote ištaisyti jūsų asmens duomenis (kol tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra
tvarkomi neteisėtai ir jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, jūs pareiškėte nesutikimą dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo (kol vertinama, ar mūsų teisėti interesai yra viršesni) ir kt. (teisė reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą);
—  kreiptis į mus su prašymu perkelti jūsų asmens duomenis – turite teisę prašyti jūsų mums pateiktus asmens duomenis, perkelti jums ir (arba) kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė reikalauti perkelti asmens duomenis);
—  kreiptis į mus ir pareikšti nesutikimą dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, kai asmens duomenų tvarkymas yra vykdomas teisėto intereso pagrindu (teisė pareikšti nesutikimą);

Jeigu norite atsisakyti naujienlaiškių, tiesiog paspauskite atitinkamą nuorodą gautame laiške arba parašyti el.laišku, kad nepageidaujate gauti jokios iš mūsų Įstaigos, informacijos. Teikti rašytinio prašymo nebūtina. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, turite teisę pateikti el. paštu: ekodaiktai@gmail.com

Gavę tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus ar argumentuotai atsisakysim juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Įstaiga informuos Jus apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis. Įstaiga gali nesudaryti sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat Jūsų, Įstaigaos ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

SOCIALINIAI TINKLAI

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialiniuose tinkluose. Šiuo metu turime šias paskyras:
—  tinkle „Facebook“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation
—  tinkle „Instagram“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://help.instagram.com/519522125107875
Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja jūsų asmens duomenis.

KAIP SUŽINOTI APIE ŠIOS PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMUS?

Plečiantis mūsų veiklai bei atsirandant naujiems produktams ir (ar) paslaugoms, mums gali prireikti atnaujinti Privatumo politiką. Dėl šios priežasties mes rekomenduojame jums periodiškai apsilankyti mūsų interneto svetainėje, kurioje visada rasite naujausią šio privatumo pranešimo versiją.
Jei atliksime esminius Privatumo politikos pakeitimus, mes apie tai jus informuosime mūsų pasirinktu būdu, pvz., paskelbdami atnaujintą Privatumo politiką mūsų interneto svetainėje ir (ar) pranešdami jums el. paštu ar kitomis komunikacinėmis priemonėmis.


Jeigu turite kokių nors klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu ar šia Privatumo politika, arba turite pasiūlymų, prašome susisiekti su mumis el. paštu. ekodaiktai@gmail.com

Atnaujinta 2022-05-11